Reiner Sterna

Reiner Sterna
Reiner Sterna
Stellv. Fraktionsvorsitzender, 1. stellv. Landrat